Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Voorwaarden

Algemene voorwaarden huur

Artikel 1. Legitimatieplicht Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

Artikel 2. Tarieven De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 3. Borg De verhuurder kan borg eisen van de huurder, te voldoen voor afhaal van de apparatuur Wanneer de apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van JS Licht & Geluid, Ontvangt de huurder het borgbedrag terug.

Artikel 4. Huurperiode De apparatuur wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode start op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur wordt opgehaald door de huurder en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer ingeleverd wordt.

Artikel 5. Verlenging Het is mogelijk de overeengekomen huurperiode te verlengen. Hiertoe dient van tevoren of tijdens de huurperiode overleg plaats te vinden met JS Licht & Geluid. Deze kan een schriftelijke bevestiging van de huurder vragen.

Artikel 6. In gebreke zijn en schadevergoeding In geval van afhalen door huurder: De apparatuur moet door de huurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is ten alle tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. In geval van verzending door verhuurder zijn deze kosten voor de huurder. Verhuurder verklaart de apparatuur tijdig te verzenden, zodanig dat de apparatuur tenminste op de overeengekomen huurdagen ingezet kan worden. De apparatuur moet door huurder op tijd aan de verhuurder worden geretourneerd uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op de einddatum de gehuurde apparatuur geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 150% van die huurprijs. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 7. Annulering Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 8. Gebruik De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan op een nette manier en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.

Artikel 9. Werking De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij het apparaat huurt. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan het gehuurde apparaat voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Artikel 10. Verzekering JS Licht & Geluid verklaart de apparatuur onbeschadigd en in goede staat van onderhoud te hebben verzonden dan wel overhandigd. Huurder is verplicht op zijn kosten de apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade, veroorzaakt door onheil van buitenaf, van welke aard ook, daaronder begrepen schade door brand en diefstal. huurder zal in geval van een schadegeval zijn rechten op verzekeringspenningen cederen aan JS Licht & Geluid zo deze daarom verzoekt; wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan zal de huurder de ontvangen verzekeringspenningen aan JS Licht & Geluid afdragen. Huurder is onder alle omstandigheden gehouden JS Licht & Geluid van een schadegeval onmiddellijk telefonisch te informeren en dit binnen 2 dagen na datum van het schadegeval schriftelijk aan JS Licht & Geluid te bevestigen. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molest schade hiervan direct aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molest schade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hierdoor genoemde gebeurtenissen.

Artikel 11. Wijzigingen Huurder mag in elk geval geen wijzigingen aan de apparatuur aanbrengen, behalve in geval van schriftelijke voorafgaande toestemming van JS Licht & Geluid.

Artikel 12. Vrachtkosten Eventuele vrachtkosten voor het vervoer van de apparatuur van verhuurder naar huurder en van huurder naar verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 13. Overige kosten Alle kosten, gemaakt aan de apparatuur tijdens de duur van deze overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik van de zaak en strekkende tot normaal onderhoud, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 14. Tussentijdse opzegging Onverminderd het bepaalde in Artikel 1788 BW is JS Licht & Geluid bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van huurder de onmiddellijke teruggave van de apparatuur te verlangen, dan wel de apparatuur op grond van Artikel 12b verkocht te achten en factureren, indien: A: Huurder de apparatuur verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij bestemd is of huurder op enigerlei wijze in strijd met de bepalingen van de overeenkomst of de artikelen 1777 tot 1790 BW, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken; B: Kosten, van welke aard ook, aan de apparatuur moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van huurder of van de verzekeringsmaatschappij komen; C: Huurder overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, door hem surseance van betaling wordt aangevraagd, onder curatele wordt geplaatst, op de apparatuur beslag wordt gelegd, of de huurder op andere wijze het vrije beheer over zijn eigen vermogen verliest.

Artikel 15. BUMA/STEMRA/SENA-rechten Alle kosten met betrekking tot eventuele BUMA,STEMRA,SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbare gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA. Geschillen aangaande met deze overeenkomst, zullen berecht worden door een bevoegde rechter. Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing. Bedragen welke worden genoemd in deze overeenkomst zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop